Wettelijke taken

Sanscrit

Met dit beslissingsondersteunende systeem wordt de spoedeisendheid van saneren van ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld. De Circulaire bodemsanering legt vast hoe dit in zijn werk gaat.

Toepassen grond of bagger (afleiden lokale Maximale Waarden)

De RisicotoolboxBodem maakt onderdeel uit van het gebiedsspecifieke spoor van Besluit bodemkwaliteit. In dit spoor kunnen decentrale bevoegde gezagen normen vastleggen voor de toepassing van grond en bagger.

Beoordelen bodemkwaliteit

Beoordelen duurzame geschiktheid van de bodem voor een functie

De module voor onderbouwing van Lokale Maximale Waarden maakt het mogelijk om de actuele bodemkwaliteit te toetsen in relatie tot de (beoogde) bodemfunctie. U toetst hierbij aan de criteria voor duurzame geschiktheid.

Module diffuus lood

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van jonge kinderen. Het gezondheidsrisico hangt niet alleen af van de loodconcentraties in de bodem, maar vooral van het bodemgebruik en de mate van contact met de bodem. Deze module stelt u in staat om voor gebieden met diffuse loodverontreinigingen een prioritering van de aanpak op te stellen.

Maatschappelijke afweging

De Toelichting Maatschappelijke Afweging is een hulpmiddel voor bevoegde overheden, adviesbureaus en stakeholders die te maken hebben met verontreinigde locaties waar onaanvaardbare ecologische risico’s vastgesteld zijn (vaak als uitkomst van stap 2 van Sanscrit).

 

Volasoil

Het VOLASOIL model berekent de binnenluchtconcentratie in gebouwen op een locatie waar sprake is van een ernstige bodem- of grondwater verontreiniging met vluchtige verontreingingen. De berekende binnenluchtconcentratie wordt vergeleken met de TCL.

Sedias oevergebieden

SEDIAS oevergebieden beoordeelt de (water)bodemkwaliteit in overwegend droge overgebieden zoals vastgelegd in de handreiking beoordelen Waterbodems. SEDIAS oevergebieden is gebaseerd op de webapplicatie 'sanscrit' voor de landbodem.