Voortgangsmemo Risicotoolbox Grondwater

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelt de RTB grondwater waarvan de  oplevering is voorzien in 2021. De RTB grondwater maakt het mogelijk de chemische verontreiniging in grondwaterpluimen te beoordelen, zodat bevoegde overheden na kunnen gaan:

  • of grondwater veilig te gebruiken is voor specifieke doelen (bijvoorbeeld ‘drinkwaterconsumptie uit een privéput’ of ‘gebruik als irrigatiewater’);
  • of dat sprake is van risico’s voor mens, dier of ecosysteem.

De RTB grondwater is een beslissingsondersteunend systeem voor provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten, dat als webapplicatie online beschikbaar zal komen. Dit voortgangsmemo schetst de actuele stand van zaken.

Rapport ken uw (water)bodemkwaliteit

Het rapport ‘Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico’s inzichtelijk’ van Bodem+ geeft een compleet overzicht van de onderbouwing van alle normen en beoordelingssystemen voor de chemische kwaliteit van bodem, waterbodem, grond en bagger. Het rapport beschrijft de onderbouwing van alle bodemnormen en beoordelingssystemen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, de Circulaire bodemsanering en de Circulaire sanering waterbodems.

Brochure ken uw (water)bodemkwaliteit

De gelijknamige brochure geeft een eerste indruk van de inhoud van het rapport.

RIVM rapport ‘Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid’

Dit RIVM rapport beschrijft de wetenschappelijke onderbouwing van de maximale waarden voor voor het toepassen van grond en bagger.

Sanscrit toets. De handreiking.

Onder strikte voorwaarden (zie Handreiking Bbk) is het toegestaan om Lokale Maximale Waarden (LMW) boven interventiewaardeniveau vast te stellen. Deze LMW moeten dan getoetst worden aan de Sanscritgrens om te voorkomen dat nieuwe gevallen van spoedeisende sanering kunnen ontstaan. Dit RIVM briefrapport bevat de instructie voor de Sanscrit toets.

Handreiking Besluit bodemkwaliteit

Deze handreiking van Bodem+ beschrijft op een inzichtelijke manier hoe het Besluit in de praktijk toegepast wordt.

Onbeantwoorde vragen?

Niet alle vragen kunnen op deze pagine of in rapporten de documentatie op deze pagina worden beantwoord. De helpdesk van Bodem+ is er om de vragen van gebruikers van de risicotoolbox in goede banen te leiden en zo snel mogelijk te beantwoorden.