Update verschillende modules van de Risicotoolbox

Voor verschillende modules van de risicotoolboxbodem.nl zijn wijzigiingen aan de teksten en terminologie doorgevoerd. Met deze wijzigingen sluit de modules beter aan op de Omgevingswet. Daarnaast is bij enkele modules ook een side-menu toegevoegd en is aan de hulppagina's gewerkt. Een bescrijving van de wijzigingen kunt u vinden op de versiehistorie pagina.

8-7-2024
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Bugfix in Sanscrit 3.0

Voor Sanscrit 3 is een bugfix doorgevoerd die een fout oplost bij het wijzigen van parameters in stap 3 van de humane risicobeoordeling. Het geldigheidsbereik van de parameters wordt nu weer correct gecontroleerd zonder foutmeldingen te geven waardoor rekenen niet mogelijk was. Een bescrijving van de wijzigingen kunt u vinden op de versiehistorie pagina.

16-6-2024
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Update aan enkele modules in de RTB

Enkele modules in de Risicotoolbox bodem hebben een update gekregen. Hierin zijn zowel bugs en wijzigingen in het model als wijzigingen aan de layout en stijl. Ook is gewerkt aan de huisstijl van de website zelf. Een bescrijving van de wijzigingen kunt u vinden op de versiehistorie pagina. De volgende modules zijn gewijzigd

 • Risicotoolbox Grondwater
 • Concrit
 • Sanscrit 3.0
17-4-2024
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Update aan Risicotoolbox Grondwater

Voor de Risicotoolbox Grondwater is een update doorgevoerd betreffende een bugfix voor stap 2 van het beschermdoel groenteconsumptie - opstijgend grondwater. Met deze update worden de blootstellingsroutes die uitgezet zijn correct meegenomen in de berekening.

10-4-2024
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Update aan Risicotoolbox Grondwater

Voor de Risicotoolbox Grondwater is een update doorgevoerd betreffende het duidelijker weergeven wanneer een beschermdoel als niet van belang aangemerkt is. Hiervoor is een extra tekstvak opgenomen en zijn de teksten in het hoofdoverzicht aangepast. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de rapportage. De aanpassingen hebben geen effect op de resultaten van de berekeningen.

27-3-2024
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Aanpassing benaming en beschrijving bodemfuncties enkele modules

Voor enkele modules in de risicotoolboxbodem zijn de beschrijvingen en benaming van de bodemfunctie 'Landbouw (zonder boerderij en erf)' aangepast. Met deze aanpassing wordt duidelijker gemaakt wat er precies beoordeeld wordt in de modules. Deze aanpassing heeft geen invloed op de uitkomst van de berekeningen. De aangepaste modules zijn:

 • Sanscrit 3.0
 • Toepassen grond of bagger
25-3-2024
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Enkele bugfixes doorgevoerd voor berekeningen met lood en cadmium

Voor enkele modules in de risicotoolboxbodem is een bugfix doorgevoerd in de berekeningen voor lood en cadmium. Het betreft de volgende modules en wijzigingen

 • Sanscrit, Concrit, Sedias oevergebieden, Toepassen grond of bagger:
  Voor cadmium wordt nu gerekend met een BCF op basis van regressie. Dit betekent dat de BCF afhankelijk is van het grondgehalte.
 • Toepassen grond of bagger:
  Voor lood wordt nu gerekend met kindfase.
18-3-2024
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Risicotoolboxbodem onder de Omgevingswet is live

De risicotoolboxbodem.nl is vandaag omgeschakeld de situatie onder de Omgevingswet. Dat betekent dat er enkele nieuwe modules bijgekomen zijn en dat bestaande modules zijn aangepast. De aanpassingen aan bestaande modules zijn van tekstuele aard en hebben geen invloed op de resultaten van een beoordeling.

De toolbox is het afgelopen jaar uitvoerig getest. Mocht u toch een (spel)fout of foutmelding tegenkomen verzoeken wij u contact op te nemen met de webmaster.

Overzicht nieuwe modules risicotoolboxbodem.nl

19-12-2023
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Aankondiging onderhoudsmomenten Risicotoolbox bodem en omschakeling naar Omgevingswet

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de risicotoolbox tussen kerst en oud en nieuw overgaan naar de nieuwste versie. Hierin zijn de teksten en tools aangepast aan de situatie onder de Omgevingswet. De nieuwe modules die nu beschikbaar staan in de testomgeving worden toegevoegd aan de huidige versie. Daarnaast zullen enkele teksten in bestaande modules wijzigen. Dit heeft geen invloed op de resultaten van de berekeningen.

Om de omschakeling soepel te laten verlopen zal de Risicotoolbox bodem op vrijdag 22 december enkele uren in de ochtend niet beschikbaar zijn.

19-12-2023
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Risicotoolbox onder de Omgevingswet beschikbaar op de testomgeving

Vanwege de Omgevingswet wordt de Risicotoolboxbodem uitgebreid met enkele nieuwe modules. Ook zullen sommige bestaande modules wijzigen. Deze nieuwe modules worden vanaf nu aangeboden op de testomgeving. Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen om inzicht te krijgen in de aanpassingen en ervaring op te doen met de nieuwe modules. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Overzicht nieuwe modules risicotoolboxbodem.nl

7-12-2023
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Onderhoud 15 november afgerond

Het onderhoud aan de Risicotoolboxbodem is afgerond en de modules zijn weer beschikbaar. De update betrof het doorvoeren van het vernieuwde humane blootstellingsmodel CSOIL. Klik hier voor meer informatie.

 • Sanscrit
 • Lokale Maximale Waarden
 • Diffuus lood
Vanaf 15 november kunnen humane beoordeling in al bestaande dossiers (Sanscrit) daarom niet meer aangepast worden. Ze blijven wel inzichtelijk. Mocht u toch een bestaand dossier opnieuw willen doorrekenen dan kunt u gebruik maken van de import/export functie in Sanscrit.

Over de impact van de omschakeling op de risico berekeningen is meer te lezen in deze notitie.

8-11-2023
computermuis

Aankondiging onderhoud Risicotoolbox 15 november

De risicotoolboxbodem.nl zal op 15 november tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege een update van het humane blootstellingsmodel CSOIL. Deze update werkt door in de beoordeling van risicos voor de humane gezondheid in de volgende modules:

 • Sanscrit
 • Lokale Maximale Waarden
 • Diffuus lood
Vanaf 15 november kunnen humane beoordeling in al bestaande dossiers (Sanscrit) daarom niet meer aangepast worden. Ze blijven wel inzichtelijk. Mocht u toch een bestaand dossier opnieuw willen doorrekenen dan kunt u gebruik maken van de import/export functie in Sanscrit.

Over de impact van de omschakeling op de risico berekeningen is meer te lezen in deze notitie.

8-11-2023
computermuis

Onderhoud 25 oktober uitgesteld

Het geplande onderhoud van 25 oktober t.b.v. de update naar het vernieuwde blootstellingsmodel CSOIL2020 is uitgesteld. Er zal binnenkort een nieuw moment gekozen worden voor deze omschakeling. Wij stellen u hiervan wederom op de hoogte via de nieuwsberichten op deze pagina.

25-10-2023
computermuis

Aankondiging onderhoud Risicotoolbox 25 oktober

De risicotoolboxbodem.nl zal op 25 oktober tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege een update van het humane blootstellingsmodel CSOIL. Deze update werkt door in de beoordeling van risicos voor de humane gezondheid in de volgende modules:

 • Sanscrit
 • Lokale Maximale Waarden
 • Diffuus lood
Vanaf 25 oktober kunnen humane beoordeling in al bestaande dossiers (Sanscrit) daarom niet meer aangepast worden. Ze blijven wel inzichtelijk. Mocht u toch een bestaand dossier opnieuw willen doorrekenen dan kunt u gebruik maken van de import/export functie in Sanscrit.

Over de impact van de omschakeling op de risico berekeningen is meer te lezen in deze notitie.

19-10-2023
computermuis

Bta versie Risicotoolbox grondwater beschikbaar

Het is zover, De bta versie van de Risicotoolbox grondwater is beschikbaar. Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen in deze nieuwe module. De Risicotoolbox grondwater is ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet en biedt de bevoegde gezagen ondersteuning bij keuzes voor het grondwaterbeheer. U kunt de Risicotoolbox grondwater benaderen via de pagina Beoordelen en Toetsen. Wij nodigen u graag uit om eventuele feedback te delen met webmaster@risicotoolboxbodem.nl.

21-07-2023
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Onderhoud aan de applicatie afgerond - Captcha toegevoegd

Vandaag is onderhoud gepleegd aan de risicotoolboxbodem.nl. Er is o.a. captcha toegevoegd aan het aanmaken van een nieuw account en de wachtwoord vergeten functie.

Mocht u problemen ondervinden met deze functie verzoeken wij u contact op te nemen met webmaster@risicotoolboxbodem.nl.

19-10-2023
computermuis

Nieuwe versie Sanscrit

In deze nieuwe versie van Sanscrit zijn enkele kleine bugs verholpen zonder dat dit invloed heeft op de resultaten van beoordelingen. Raadpleeg de versiehistorie voor het overzicht van de aanpassingen.

10-11-2019
Plaatje van het logo van Sanscrit

Vernieuwde portalstructuur RisicotoolboxBodem

In het project NIBO (Normen en Instrumentarium Bodem) wordt gewerkt aan de vernieuwing van het risico-instrumentarium voor de beoordeling van de chemische kwaliteit van bodem en grondwater. Alle beschikbare instrumenten zullen ontsloten worden vanuit de portal RisicotoolboxBodem.nl. Daartoe behoren bekende instrumenten, zoals Sanscrit, die onder het overgangsrecht beschikbaar zullen blijven. Daarnaast wordt het bestaande instrumentarium aangepast aan de werkwijze van de Omgevingswet. Hiervoor worden ook nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals de Risicotoolbox Grondwater.

Vooruitlopend op het aanbieden van het vernieuwde instrumentarium, schakelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al over op deze portalstructuur. Deze vernieuwde paginas zijn daarvan het eerste resultaat. De komende tijd wordt er meer bekend gemaakt over NIBO en het nieuwe instrumentarium en wordt u als gebruiker uitgenodigd om mee te denken over de ontwerpen.

16-01-2019
computermuis

Aanpassing toetsing TCL en bugfixes in Sanscrit en RisiotoolboxBodem

Bij vluchtige verbindingen is de blootstellingsroute 'inhalatie binnenlucht' vrijwel altijd doorslaggevend voor het berekende risico. Aanvullend op de berekening van een blootstellingsdosis, toetst Sanscrit de berekende binnenluchtconcentratie aan de Toelaatbare Concentratie in Lucht (TCL). Dit leidde in de praktijk tot misverstanden wanneer blootstelling aan binnenlucht niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij afwezigheid van binnenruimten.

Wanneer in Stap 3 van Sanscrit de blootstellingsroute 'inhalatie binnenlucht' wordt uitgeschakeld, wordt niet langer getoetst aan de TCL. Een overschrijding van de TCL leidt daarmee ook niet langer tot het oordeel 'spoedeisend'/onaanvaardbaar risico. In de praktijk werd al op deze wijze getoetst indien er geen sprake is van blootstelling aan binnenlucht. Om tot het juiste oordeel te komen, werd in die gevallen bijvoorbeeld de berekende binnenluchtconcentratie overschreven door een lage fictieve waarde. Na deze update is dat niet langer noodzakelijk.

Naast bovenstaande aanpassing bevat de huidige update enkele bugfixes in de risicotoolbox, Volasoil en Sedias. Raadpleeg de versiehistorie voor een volledig overzicht van alle aanpassingen.

25-09-2018
kiemplantje in handen zwarte achtergrond

Module diffuus lood beschikbaar

De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Lood heeft effect op de ontwikkeling van de hersenen. Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een verlies van enkele IQ-punten leiden. Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

De module diffuus lood stelt gemeenten en andere overheden in staat om zogenaamde 'aandachtsplekken' in beeld te brengen. Dit zijn plekken waar de bodemkwaliteit onvoldoende is voor het (beoogde) bodemgebruik. De module rekent voor meerdere zones binnen een gebied en maakt het mogeliji om, indien relevant, de totale blootstelling op te tellen.

In de afgelopen periode zijn de eerste ervaringen opgedaan bij overheden met het de aanpak van lood op gebiedsniveau. Deze ervaringen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de module. Zo is het mogelijk om het effect van maatregelen door te rekenen.

In de loop van 2018 zal het gebruik van de module gevalueeerd worden en zal de module aangevuld worden met de laatste inzichten. Feedback over het gebruik van de module kunt u sturen naar webmaster@risicotoolboxbodem.nl.

Naar de module diffuus lood

10-11-2017
Plaatje van een tekstdocument