Wettelijke taken

Sanscrit 2 (Overgangsrecht)

Dit beslissingsondersteunende systeem wordt behouden waarop het overgangsrecht uit de Aanvullingswet bodem van toepassing is. Met Sanscrit 2 wordt het beoordelen van spoedeisendheid ondersteund van gevallen van ernstige bodemverontreinigingen in zowel grond als grondwater. De Circulaire bodemsanering legt vast hoe dit in zijn werk gaat.

Sanscrit 3 (Toevalsvondst)

Met dit beslissingsondersteunende systeem kan worden bepaald of er sprake is van een toevalsvondst bodem. Bij een toevalsvondst gaat het om een al in de bodem aanwezige verontreiniging die onaanvaardbarie risico's voor de mens, of verspreidingsrisico's voor een drinkwaterbron oplevert. Naast de humane risico's kunnen optioneel ook de ecologische risico's in grond en verdere verspreidingsrisico's in grondwater beoordeeld worden. Sanscrit 3 kan ook gebruikt worden het beoordelen van nieuwe verontreinigingen waarvan de veroorzaker niet te achterhalen is.

Risicotoolbox Grondwater

De Risicotoolbox grondwater is een beslissingsondersteunend systeem, waarmee de chemische kwaliteit van grondwater te beoordelen is. Het richt zich op de risico’s voor zes beschermdoelen en beoordeelt, los van beschermdoelen, of er sprake is van een zogenaamde dynamische situatie (waarbij een grote massa aan contaminanten zich snel door de ondergrond verplaatst).

Concrit - Bouwen op verontreinigde grond

De Risicotoolbox bodem voorziet met de module Concrit in de applicatie voor de beoordeling van risico’s voor de mens bij het bouwen van een bodemgevoelig gebouw op verontreinigde grond. De toetser kan de risico’s voor de mens berekenen op basis van gebiedspecifieke gegevens. De module voorziet in een toetsing van de bodemkwaliteit en/of in een toetsing van de waarde voor bouwen in het omgevingsplan waarbij een overschrijding van het MTR voor de mens, de TCL waarden en geurdrempels niet is toegestaan.

Toepassen grond of bagger (maatwerk afwijkende kwaliteitseisen)

De Risicotoolboxbodem voorziet met deze module in ondersteuning bij het vaststellen van kwaliteitsiesen (maatwerkregels of maatwerkvoorschriften) voor het toepassen van grond of baggerspecie in het Omgevingsplan. In deze kwaliteitseisen worden risico's voor de mens en ecologie meegenomen. Dit is vergelijkbaar met het afleiden van Lokale Maximale Waarden onder het gebiedsspecifieke beleid van het Besluit Bodemkwaliteit.

Beoordelen Bodemkwaliteit

Lokale Maximale Waarden

De module voor onderbouwing van Lokale Maximale Waarden maakt het mogelijk om de actuele bodemkwaliteit te toetsen in relatie tot de (beoogde) bodemfunctie. U toetst hierbij aan de criteria voor duurzame geschiktheid.

Module diffuus lood

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van jonge kinderen. Het gezondheidsrisico hangt niet alleen af van de loodconcentraties in de bodem, maar vooral van het bodemgebruik en de mate van contact met de bodem. Deze module stelt u in staat om voor gebieden met diffuse loodverontreinigingen een prioritering van de aanpak op te stellen.

Protocol Asbest

Het protocol asbest wordt gebruikt voor het beoordelen van de ernst van een met asbest verontreinigde bodem. Het protocol stond voorheen in de Circulaire Bodemsanering en is sinds inwerkingtreding van de Omgevingswet opgenomen in de risicotoolbox bodem. Op dit moment is deze module in tekstvorm uitgewerkt.

Maatschappelijke afweging

De Toelichting Maatschappelijke Afweging is een hulpmiddel voor bevoegde overheden, adviesbureaus en stakeholders die te maken hebben met verontreinigde locaties waar onaanvaardbare ecologische risico’s vastgesteld zijn (vaak als uitkomst van stap 2 van Sanscrit).

Volasoil

Het VOLASOIL model berekent de binnenluchtconcentratie in gebouwen op een locatie waar sprake is van een ernstige bodem- of grondwater verontreiniging met vluchtige verontreingingen. De berekende binnenluchtconcentratie wordt vergeleken met de TCL.

Sedias oevergebieden

SEDIAS oevergebieden beoordeelt de (water)bodemkwaliteit in overwegend droge overgebieden zoals vastgelegd in de handreiking beoordelen Waterbodems. SEDIAS oevergebieden is gebaseerd op de webapplicatie 'sanscrit' voor de landbodem..