Wettelijke taken

Sanscrit

Met dit beslisondersteunende systeem wordt de spoedeidendheid van saneren van ernstige bodemverontreinigingen vastgesteld. De Circulaire bodemsanering legt vast hoe dit in zijn werk gaat.

Toepassen grond of bagger (afleiden lokale Maximale Waarden)

De RisicotoolboxBodem maakt onderdeel uit van het gebiedsspecifieke spoor van Besluit bodemkwaliteit. In dit spoor kunnen decentrale bevoegde gezagen normen vastleggen voor de toepassing van grond en bagger.

Beoordelen Bodemkwaliteit

Risicotoolbox Grondwater (bèta-versie)

De Risicotoolbox grondwater is een beslissingsondersteunend systeem, waarmee de chemische kwaliteit van grondwater te beoordelen is. Het richt zich op de risico’s voor zes beschermdoelen en beoordeelt, los van beschermdoelen, of er sprake is van een zogenaamde dynamische situatie (waarbij een grote massa aan contaminanten zich snel door de ondergrond verplaatst). Omdat het een bèta-versie betreft, kan de formele versie in een later stadium worden aangepast voor gebruik binnen de Omgevingswet (per 1 januari 2024).

Beoordelen duurzame geschiktheid van de bodem voor een functie

De module voor onderbouwing van Lokale Maximale Waarden maakt het mogelijk om de actuele bodemkwaliteit te toetsen in relatie tot de (beoogde) bodemfunctie. U toetst hierbij aan de criteria voor duurzame geschiktheid.

Module diffuus lood

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van jonge kinderen. Het gezondheidsrisico hangt niet alleen af van de loodconcentraties in de bodem, maar vooral van het bodemgebruik en de mate van contact met de bodem. Deze module stelt u in staat om voor gebieden met diffuse loodverontreinigingen een prioritering van de aanpak op te stellen.

Maatschappelijke afweging

De Toelichting Maatschappelijke Afweging is een hulpmiddel voor bevoegde overheden, adviesbureaus en stakeholders die te maken hebben met verontreinigde locaties waar onaanvaardbare ecologische risico’s vastgesteld zijn (vaak als uitkomst van stap 2 van Sanscrit).

Volasoil

Het VOLASOIL model berekent de binnenluchtconcentratie in gebouwen op een locatie waar sprake is van een ernstige bodem- of grondwater verontreiniging met vluchtige verontreingingen. De berekende binnenluchtconcentratie wordt vergeleken met de TCL.

Sedias oevergebieden

SEDIAS oevergebieden beoordeelt de (water)bodemkwaliteit in overwegend droge overgebieden zoals vastgelegd in de handreiking beoordelen Waterbodems. SEDIAS oevergebieden is gebaseerd op de webapplicatie 'sanscrit' voor de landbodem..

Beoordelen Bodemkwaliteit

CSOIL model

CSOIL is een model voor de beoordeling van gezondheidsrisico's bij bodemverontreiniging. De modelversie CSOIL 2000 is momenteel de rekentmotor achter veel van de modules van de Risicotoolbox bodem. Momenteel is de nieuwste modelversie CSOIL2020 beschikbaar maar nog niet in de Risicotoolbox bodem verwerkt.