Handelingsperspectieven ecologische risico's


De aanwezigheid van bodemverontreiniging kan risico’s voor het ecosysteem met zich meebrengen. Als deze risico’s als onaanvaardbaar worden beoordeeld, zal actie ondernomen moeten worden. In het geval van ecologische risico’s zijn er vaak meerdere mogelijkheden om de risico’s weg te nemen of te reduceren.

Er is een overzicht beschikbaar van maatregelen die toegepast kunnen worden op locaties met ecologische risico’s. In de hoofdrapportage is beschreven welke maatregelen gekozen zijn en wanneer ze toegepast kunnen worden binnen de ecologische risicobeoordeling. Voor verschillende typen gebruiksfuncties, het verontreinigd oppervlak, de verontreinigingssituatie, het type verontreiniging en de toxische druk zijn beslistabellen gemaakt. Deze beslistabellen geven een geschiktheid aan van de diverse maatregelen in de diverse situaties.

De sanerings- en beheer(s)opties en hun toepasbaarheid in verschillende situaties worden in summiere factsheets beschreven. Aan de hand van dit overzicht wordt het eenvoudiger om voor een locatie de juiste optie(s) te selecteren. Hierbij wordt – waar mogelijk – ook rekening gehouden met het concept van ecosysteemdiensten (ESD) en met multistress – het feit dat op een locatie vaak meer dan één verstorende factor aanwezig is die een effect heeft op het functioneren van het (bodem)ecosysteem, zoals betreding door mensen, geluidsoverlast, lichtvervuiling en nutriëntenproblematiek.

Begin 2015 zal een excelbestand beschikbaar komen, waarin u aan de hand van gegevens over de verontreinigde locatie eenvoudig een overzicht krijgt van de gepaste maatregelen voor uw locatie.

Links:
Volledige rapportage inclusief factsheets en beslistabellen
Pagina met beslistabellen
Pagina met factsheets

Schotse hooglander in natuurgebied